دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۳۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۴ اخبار ] [ سه شنبه، ۳ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
آغاز سال جدید تحصیلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) / مهدی جعفری

 توضیح مجموعه 

سال تحصیلی جدید موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با سخنرانی حضرات آیات مصباح یزدی و حسینی بوشهری آغاز شد.


آغاز سال جدید تحصیلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

آغاز سال جدید تحصیلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

آغاز سال جدید تحصیلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

آغاز سال جدید تحصیلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

آغاز سال جدید تحصیلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

آغاز سال جدید تحصیلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

آغاز سال جدید تحصیلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

آغاز سال جدید تحصیلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

آغاز سال جدید تحصیلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

آغاز سال جدید تحصیلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

آغاز سال جدید تحصیلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

آغاز سال جدید تحصیلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 صفحه ۱ از ۱