دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۳۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۴ اخبار ] [ سه شنبه، ۳ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
عقرب سیاه به دار مجازات آویخته شد‎ / حامد ایلخان

 توضیح مجموعه 

صادق مرادی معروف به عقرب سیاه که به اعدام محکوم شده بود ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز به دار مجازات آویخته شد.


عقرب سیاه به دار مجازات آویخته شد

عقرب سیاه به دار مجازات آویخته شد

عقرب سیاه به دار مجازات آویخته شد

عقرب سیاه به دار مجازات آویخته شد

عقرب سیاه به دار مجازات آویخته شد

عقرب سیاه به دار مجازات آویخته شد

عقرب سیاه به دار مجازات آویخته شد

عقرب سیاه به دار مجازات آویخته شد

عقرب سیاه به دار مجازات آویخته شد

عقرب سیاه به دار مجازات آویخته شد

عقرب سیاه به دار مجازات آویخته شد

عقرب سیاه به دار مجازات آویخته شد

 صفحه ۱ از ۱