دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۵۶۸۴۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۶۲۵ اخبار ] [ پنج شنبه، ۸ تیر ۱۳۹۶ ]  

     استارتاپ  عکاسی

 آلبوم 
بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان / مهدی کریمی سودرجانی

 توضیح مجموعه 

با حضور رییس فدراسیون چوگان دکتر گلنار وکیل گیلانیو استاندار اصفهان و شهردار محترم و اعضای شورای شهر اصفهان و مردم و مسافران نوروزی برگزار گردید.


بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 33

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 34

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 35

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 36

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 37

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 39

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 4

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 5

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 6

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 7

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 8

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 9

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 10

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 38

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 11

 صفحه ۱ از ۳   ۲   ۳   بعدی »