دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۳۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۴ اخبار ] [ دوشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر / مسعود اکبری

 توضیح مجموعه 

دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر با برتری 7 گله تیم تهرانی پایان یافت.


دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

دیدار دوستانه پرسپولیس تهران و پرسپولیس قائمشهر

 صفحه ۱ از ۱